; ;
Andre Plus Eye Drops 10 ml

Andre Plus Eye Drops 10 ml

Intas Pharmaceuticals Ltd


MRP: 58

Price:
49.3 (15% off for purchase above 1000/-)


Composition of Andre Plus Eye Drops 10 ml:

Naphazoline 0.056%w/v + Chlorpheniramine 0.01%w/v + Hydroxypropylmethylcellulose 0.2%w/v + Zinc 0.12%w/v

Uses of Andre Plus Eye Drops 10 ml:

Allergic eye disease

Delivery Status
Piece